Gestió econòmica

Gestió del pressupost

El Departament de Cultura ha aportat 1.432.921,50 € per al funcionament ordinari del Centre.

Pressupost inicial (2011-2021)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aportació DGPL 1.502.861,05 € 1.367.415,21 € 1.152.603,04 € 1.152.603,04 € 1.288.621,50 € 1.288.621,50 €
Increment ^ anual -47.138,95 € -135.445,84 € -214.812,17 € 0,00 € 136.018,46 € 0,00 €
Percentatge % anual -3,14% -9,91% 18,64% 0,00% 10,56% 0,00%
  2017 2018 2019 2020 2021
Aportació DGPL 1.313.621,50 € 1.313.621,50 € 1.311.275,57 € 1.434.921,50 € 1.434.921,50 €
Increment ^ anual 25.000,00 € 0,00 € -2.345,93 € 123.655,93 € 0,00 €
Percentatge % anual 1,94% 0,00% -0,18% 9,43% 0,00%

S’han incorporat, com a romanent de tresoreria per a despesa general, 34.396,50€ de finançament afectat.

Les aportacions per convenis aquest any han estat una mica superiors a les del l’any anterior (54.459,70 €). A més, hi ha hagut ingressos per prestació de serveis per un import de 4.472,58 € i altres ingressos per import de 1.997,87 €. En total, les aportacions fora de funcionament ordinari han significat un 4,08 % respecte del total de l’ingrés de l’exercici.

S’ha donat continuïtat a l’ajut europeu POCTEFA amb la presentació de la quarta i última declaració de despeses associades al projecte COOPWOOD.

Aportacions (2015-2021)
  2015 2016 2017 2018 2019
Ingrés propi 1.303.308,28 € 1.341.961,60 € 1.329.790,18 € 1.312.981,00 € 1.311.275,57 €
Romanent 51.084,63 € 55.535,93 € 112.926,99 € 52.289,08 € 36.573,90 €
Convenis 85.822,54 € 41.991,68 € 47.489,44 € 62.874,75 € 79.921,93 €
Prestació serveis i altres 9.069,63 € 5.617,08 € 9.001,00 € 7.851,25 € 4.499,22 €
TOTAL 1.449.285,08 € 1.445.106,29 € 1.499.207,61 € 1.435.996,08 € 1.432.270,62 €
  2020 2021
Ingrés propi 1.450.921,50 € 1.432.921,50 €
Romanent 44.828,43 € 34.396,50 €
Convenis 41.776,77 € 54.459,70 €
Prestació serveis i altres 7.737,80 € 6.470,45 €
TOTAL 1.545.264,50 € 1.528.248,20 €
Execució del pressupost de despesa per capítols (2015-2021)
2015 2016 2017 2018 2019
Capítol 1 1.116.128,39 € 1.097.770,34 € 1.116.923,04 € 1.114.845,77 € 1.159.077,31 €
Capítol 2 259.311,67 € 194.432,04 € 306.080,15 € 282.212,34 € 221.107,87 €
Capítol 6 18.309,09 € 19.353,13 € 23.840,39 € 2.364,07 € 6.052,23 €
TOTAL 1.393.749,15 € 1.311.555,51 € 1.446.843,58 € 1.399.422,18 € 1.386.237,41 €
  2020 2021
Capítol 1 1.204.552,86 € 1.220.750,11 €
Capítol 2 283.963,45 € 227.661,10 €
Capítol 6 26.936,61 € 32.412,74 €
TOTAL 1.515.452,92 € 1.480.823,95 €

S’han gestionat un total de 107 expedients econòmics de despesa. Per una banda, 86 d’import reduït mitjançant el Registre Públic de Contractes (RPC) i, per altra banda, 21 menors d’import no reduït mitjançant el Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC).Com en els anys anteriors, per complir amb la normativa, s’ha fet l’auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici 2021 i l’auditoria de compliment de normativa d’aplicació. En ambdós casos s’ha obtingut informe favorable.

S’ha implantat la signatura electrònica en els contractes administratius i s’han rebut electrònicament les factures per part de tots els proveïdors, autònoms, especialistes i empreses de serveis o subministraments.
 

Contractació administrativa

S’han elaborat un total de 48 contractes durant l’any. S’hi inclouen contractes a professionals, de manteniment i de serveis.

 

Gestió de les compres

S’han avaluat tots els proveïdors per garantir que compleixin els requisits adequats a les necessitats del Centre. Concretament, 114 proveïdors: 40 autònoms i 74 proveïdors de serveis o subministraments, que han obtingut una puntuació mitjana elevada (5,34 en una escala 1-6).