Valoració terminològica

La valoració terminològica consisteix en una revisió prèvia a la difusió dels diccionaris que el TERMCAT ofereix a la consulta pública, tant si són diccionaris nous (propis i externs) com si són ampliacions de diccionaris publicats. L’objectiu és assegurar-ne la qualitat lingüística, l’adequació als estàndards metodològics i la compleció terminològica.

Durant el 2021 s’han valorat set diccionaris i, com a resultat, s’hi han fet accions de compleció i millora abans de difondre’ls públicament al web del TERMCAT. D’aquests diccionaris avaluats, dos són diccionaris nous del TERMCAT, dos més són ampliacions de diccionaris també del TERMCAT i tres són diccionaris d’elaboració externa publicats al Cercaterm.

La valoració feta s’ha ajustat a cadascun d’aquests tres tipus: en els diccionaris nous es comprova l’adequació del conjunt a la metodologia del TERMCAT, en les ampliacions es tenen en compte sobretot les àrees temàtiques i els termes afegits i als diccionaris externs se’ls demana l’adequació als criteris terminològics generals però no als específics del TERMCAT.